Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Kodex práv účastníků programů primární prevence Elio, z. s.

 • Programy Elio, z. s. jsou účastníkům dostupné bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, zdravotní omezení, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 • Účastníci programů Elio, z. s. (dále jen účastníci) mají právo na podpůrné, přijímající a respektující prostředí bez projevů rizikového chování (návykové látky, násilí atd.).
 • Účastníci mají právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv, daných Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte, a nedotknutelnost fyzickou, citovou a hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení).
 • Účastníci mají právo být přijímáni jako autonomní a odpovědné bytosti.
 • Účastníci jsou před každým programem seznámeni s posláním, cíli, metodami, zásadami a pravidly programu i posláním, činností a cíli činnosti Elio, z. s.
 • Účastníci mají právo na kvalifikované a profesionální zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s pochopením, úctou a respektem k jedinečnosti každého člověka) s vymezením jasných profesních hranic.
 • Účastníci mají právo spolupodílet se na programu (společná tvorba pravidel komunikace na programech Elio, z. s., možnost výběru a způsobu realizace témat programů, apod.).
 • Účastník má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí (využít předem domluveného pravidla “STOP“)
 • Účastník má právo být ze strany lektorů Elio, z. s. respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 • Účastníci mají právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Lektoři neposkytují žádnou důvěrnou informaci o účastníkovi bez jeho souhlasu.
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří ohlašovací povinnost).
 • V případě potřeby jsou účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému a doporučení návazných služeb (vč. služeb poskytovaných Elio, z. s. – terapie a poradenství). Lektoři programu tyto služby znají a účastníka v tomto postupu podporují. Účastníci mají právo se rozhodnout, zda službu využijí či nikoli.
 • Účastníci mají právo na podání stížnosti, být informování o postupu při uplatňování stížnosti a je jim přístupný postup podání stížnosti.

Pomáháme růst.