primární prevence     selektivní prevence     speciálni preventivní programy     adaptační programy     služby pro pedagogy     ceník


Řešíte ve Vaší třídě časté konflikty mezi dětmi? Mají děti problém domluvit se navzájem, často zasahujete do jejich konfliktů? Objevují se ve Vaší třídě náznaky šikany a agresivita? Zasahuje řešení nekázně do vyučování a jste z toho již vyčerpaní?

Program pro třídní kolektivy – POZITIVNÍ TŘÍDNÍ KLIMA

Selektivní prevenci rizikového chování zakládáme na rozvoji osobnosti a budování kvalitních vztahů ve třídách.

Co je program selektivní prevence?

Programy selektivní prevence jsou programy zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Jsou určené pro třídy, kde hrozí riziko a nebo již dochází k rizikovým projevům chování (časté konflikty, agresivní projevy chování, nedodržování pravidel, náznaky šikany, záškoláctví). Nabízejí posílení a rozvoj zdravých vztahů mezi žáky ve třídě, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj vzájemné tolerance a respektu.

Kdy je vhodné realizovat program selektivní prevence?

Pokud se ve třídě opakovaně, dlouhodobě objevuje nerespektování pravidel, nekázeň, časté konflikty ve třídě, náznaky či projevy šikany, hluk při vyučování, a další. Programy nejčastěji realizujeme pro třídy, ve kterých jsou narušené vztahy mezi žáky navzájem, ale i vztahy k pedagogům a řešení problémů s chováním nadmíru zasahuje do výuky. Může se také jednat o třídy, kde jeden nebo i více žáků vykazuje znaky rizikového chování, třídy problémové či jinak specifické (žáci ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, národnostní menšiny, děti z dětských domovů, aj.)


Naše principy práce:

Programy probíhají interaktivní formou, stavíme je na partnerském provázejícím přístupu s důrazem na stanovení jasných hranic a na rozvoji kompetencí, které vedou k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a chování, a na rozvoji kompetencí pomáhajících v řešení obtížných životních situací.

Obsah i formu programu sestavujeme na základě konkrétní zakázky školy a třídě na míru, v průběhu realizace projekt přizpůsobujeme aktuálním potřebám třídy a jednotlivců. Se třídou pracuje lektorská dvojice.


Cíle selektivní prevence:

 • rozvoj kompetencí žáků k předcházení a samostatnému řešení konfliktů
 • rozvoj tolerance a respektu druhých lidí a odlišných názorů
 • rozvoj uvědomění si významu pravidel a výhod spojených s jejím dodržováním (prevence nekázně)
 • podpora pozitivního klimatu ve třídě
 • rozvoj vzájemného poznání, respektu a tolerance
 • uvědomění motivace chování a rozvoj dovednosti seberegulace
 • podpora spolupráce

Forma:

Programy probíhají ve škole, v rozsahu 2 – 3 vyučovací hodiny (dle zakázky školy). Jednotlivé bloky jsou v odstupu max. 14 dnů až 3 týdny. Celkový rozsah realizace je dán zakázkou školy. Programy zpravidla probíhají v dopoledních hodinách (od 1. VH)  nebo dle potřeb školy.


I. stupeň ZŠ (a poslední ročník MŠ)

 • program Mravenec
  – prostřednictvím příběhu jednoho mraveniště se žáci zaměřuje na své vlastní vztahy ve třídě/dodržování pravidel.

II. stupeň ZŠ a SŠ

 • program Naše pozitivní třídní klima
  – dle konkrétní zakázky se lektoři společně se třídou věnují vztahům ve třídě/dodržování pravidel/pocitu bezpečí

Průběh programu:

Před realizací

 • škola zasílá vyplněnou zakázku
 • Elio (dle potřeby) specifikuje se školou zakázku, navrhnou se konkrétní cíle, jež budou program sledovat a naplňovat – probíhají konzultace vedoucího programů prevence, lektorů, zástupce školy, třídního učitele, školního metodika prevence, příp. výchovného poradce a školního psychologa
 • Elio sepíše kontrakt o programu, který společně se zástupcem školy (ředitel) podepíší

Realizace

Před a po každém realizovaném bloku se setkají lektoři a třídní učitel/ka. Lektoři seznámí pedagoga s plánovaným programem, jeho cíli a představou o zapojení pedagoga. Pedagog informuje lektory o stavu ve třídě (chybějící žáci, aktuální situace, jiné události, které by mohly mít na program vliv)

Třída pracuje v kruhovém uspořádání. Ze strany školy je třeba zajistit takové prostory, kde je toto uspořádání možné a kde skupina svými aktivitami nebude rušit okolní třídy.

Fáze realizace:
1.   Diagnostická část
cílem je: rozkrytí vztahů, vyjasnění problémových jevů a postojů dětí k nim, pojmenování problémů
2.   Intervenční část
cílem je: posílení sociálních kompetencí – zdravé sebevědomí, pravidla společného soužití, vzájemná úcta, sebeúcta a důvěra, vnímání odlišností a přijímání těchto jevů, mít a hájit vlastní názor, schopnost diskutovat, komunikovat, pojmenovávat, řešit problémy a konflikty, rozvoj sebepoznání, reflexe situací a zpětná vazba
3.   Závěr
cílem je: upevnění dovedností získaných v průběhu programu, zpětná vazba, evaluace


Hodnocení:

Hodnocení se žáky a pedagogem probíhá ústní nebo písemnou formou.
Elio v závěru realizace sepíše závěrečnou zprávu, ve které je sepsán průběh programu, náhled na skupinu a doporučení pro další práci se skupinou.


Další specifikace:

program zohledňuje věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, žáky se SVP, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem.


Formy a metody práce:

 • zážitková pedagogika, práce s příběhem, společná tvorba, diskusní a komunitní kruhy, rozehřívací hry, zpětná vazba
 • aktivity zaměřené na spolupráci, komunikaci a toleranci, na prohloubení vzájemného poznání a sebepoznání, podporu skupinové identity

Lektoři programu:

 • se třídou pracuje stálá lektorská dvojice
 • lektoři splňují podmínky (alespoň započaté VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v dalších humanitních oborech; praxe v oboru více než 2 roky; splněné interní vzdělávání Elio; účast na pravidelných intervizích a supervizích)

Role pedagoga v programu:

 • cílem je pomoci pedagogovi nahlédnout na skupinu a předat řadu doporučení, jak lze se skupinou dále pracovat
 • podporuje se aktivní zapojení pedagoga do aktivit
 • lektoři vždy předem sdělí třídnímu učiteli, do kterých aktivit je vhodné se zapojit, na které reagovat