primární prevence     selektivní prevence     speciálni preventivní programy     adaptační programy     služby pro pedagogy     ceník


Elio nabízí programy pro poslední ročníky mateřských škol, základní a střední školy.

Kontakt:

Koordinátorka programů pro školy (Praha a Středočeský kraj):
lucie.capkova@elio.cz, tel.: 773 125 255

Oblasti:

I. stupeň ZŠ (a poslední ročník MŠ): „Mravenec“


II. stupeň ZŠ a SŠ:

O TŘÍDĚ

Téma: poznání se; nastavení pravidel, spolupráce a domluva; sebepoznání – hodnotový žebříček
Rozsah: 3 – 12 VH

PREVENCE ŠIKANY A AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: vyčleňování z kolektivu; efektivní komunikace
Rozsah: 3 – 6 VH

PREVENCE ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: legální a nelegální návykové látky
Rozsah: 3 – 9 VH

PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: partnerské vztahy; budoucnost a životní cíle
Rozsah: 3 – 6 VH

NEBEZPEČÍ INTERNETU A KYBERŠIKANA, VLIV MÉDIÍ
Téma: sociální sítě a internet, reklama, konzumní způsob života,
Rozsah: 3 – 6 VH

PREVENCE RASISMU A XENOFOBIE
Téma: multikulturní výchova, respekt a tolerance k odlišnostem
Rozsah: 3 VH

PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Téma: zdravý životní styl
Rozsah: 3 VH


Cíle preventivního programu:

Mezi cíle našich programů patří podpora zdravého sebevědomí, nácvik a podpora komunikačních dovedností, tolerance a respektu (efektivní komunikace, řešení konfliktů, umění říct „ne“), podpora pozitivního klimatu ve třídě, zdravého hodnotového žebříčku, žádoucích protidrogových postojů a zdravého životního stylu.

Při programech úzce spolupracujeme s třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným poradcem či školním psychologem.


Forma:

Programy probíhají ve škole, v rozsahu 2 – 3 vyučovací hodiny (dle zakázky školy). Jednotlivé bloky jsou v odstupu max. 14 dnů až 3 týdny. Celkový rozsah realizace je dán zakázkou školy. Programy zpravidla probíhají v dopoledních hodinách (od 1. VH).


Průběh programu:

Před realizací:

  • škola zasílá vyplněnou zakázku

  • Elio (dle potřeby) specifikuje se školou zakázku, navrhnou se konkrétní cíle, jež budou program sledovat a naplňovat – probíhají konzultace vedoucího programů prevence, lektorů, zástupce školy, třídního učitele, školního metodika prevence, příp. výchovného poradce a školního psychologa
  • Elio sepíše kontrakt o programu, který společně se zástupcem školy (ředitel) podepíší

Realizace:

Před a po každém realizovaném bloku se setkají lektoři a třídní učitel/ka. Lektoři seznámí pedagoga s plánovaným programem, jeho cíli a představou o zapojení pedagoga. Pedagog informuje lektory o stavu ve třídě (chybějící žáci, aktuální situace, jiné události, které by mohly mít na program vliv)

Třída pracuje v kruhovém uspořádání. Ze strany školy je třeba zajistit takové prostory, kde je toto uspořádání možné a kde skupina svými aktivitami nebude rušit okolní třídy.


Hodnocení:

Hodnocení se žáky a pedagogem probíhá ústní nebo písemnou formou.
Elio v závěru realizace sepíše závěrečnou zprávu, ve které je sepsán průběh programu, náhled na skupinu a doporučení pro další práci se skupinou.


Další specifikace:

Program zohledňuje věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, žáky se SVP, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem.


Formy a metody práce:

  • zážitková pedagogika, práce s příběhem, společná tvorba, diskusní a komunitní kruhy, rozehřívací hry, zpětná vazba
  • aktivity zaměřené na spolupráci, komunikaci a toleranci, na prohloubení vzájemného poznání a sebepoznání, podporu skupinové identity

Lektoři programu:

  • se třídou pracuje stálá lektorská dvojice
  • lektoři splňují podmínky (SŠ vzdělání nebo alespoň započaté VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v dalších humanitních oborech; splněné interní vzdělávání Elio; účast na pravidelných intervizích a supervizích)

Role pedagoga v programu:

  • podporuje se aktivní zapojení pedagoga do aktivit
  • lektoři vždy předem sdělí třídnímu učiteli, do kterých aktivit je vhodné se zapojit, na které reagovat