Kodex lektorů a zaměstnanců Elio z.s.:

Povinnosti vůči klientům:
zaměstnanec/lektor Elio, z.s.

 • je ochotný pomoci, snaží se o vytváření příjemné a tvůrčí atmosféry
 • odděluje během pracovní doby pracovní a soukromou sféru, udržuje jasnou hranici pracovního vztahu
 • dodržuje závazky odsouhlasené domluvy/zakázky, o případných změnách informuje s dostatečným časovým předstihem
 • je flexibilní – snaží se přizpůsobit zájmům klienta k jeho spokojenosti (v rámci možností daných kontraktem a jeho kompetencemi)
 • je v komunikaci proaktivní, komunikaci zakládá na rovnocennosti, partnerském přístupu a na respektování důstojnosti každého klienta
 • ctí jednoznačně každého člověka bez ohledu na jeho původ, pohlaví, etnickou příslušnost, národnost, mateřský jazyk, věk, psychický i fyzický stav, náboženské vyznání, sexuální orientaci, socio-ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, právní či společenské postavení
 • uplatňuje v přístupu ke klientům principy jako je právo jedince na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii v souladu s profesionálními povinnostmi a se zákonem.
 • pokud použije jakékoli získané informace o klientech např. ke studijním či vědeckým účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 • nevykonává svou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu, realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. V případě, že je požádán o služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka či instituci
 • snaží se zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci
 • závažné i méně závažné etické problémy řeší v rámci intervize či supervize

Dodržování práv a povinností je pro zaměstnance organizace závazné. Porušování může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.