Trénink poradenských a terapeutických dovedností školních psychologů a speciálních pedagogů Life Dynamic

Reg. č.: DOT/61/01/008450/2017
Financováno z grantu hlavního města Prahy pro rok 2017
Doba trvání: 01/2017 – 12/2017

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pedagogickým pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním kolektivem zaměřené na oblast příčin a prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivitách, třídnických hodinách, lekcích OSV.

Kurz poskytl informace o pedagogických a psychologických aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň dovednosti potřebné k samostatné přípravě, realizaci a evaluaci těchto programů a aktivit.

Základní informace o projektu:

Cílová skupina:

pedagogičtí pracovníci a další odborní pracovníci ve školách a školských zařízeních na území hlavního města Prahy, konkrétně učitelé I. a II. stupně ZŠ, gymnázií a SOŠ a SOU, metodici prevence, speciální pedagogové, školní psychologové.

Realizace:

  1. běh – jaro 2017
  2. běh – zima 2017

Forma:

Vzdělávací program probíhal kombinovanou teoreticko-praktickou výukou. V prvních blocích jednotlivých setkání byli účastníci seznámeni s teoretickým základem k dané problematice a v dalších blocích si tyto vědomosti rozšiřovali, prohlubovali a doplňovali praktickým nácvikem ve skupině účastníků. V programu byly použity běžné pedagogické prostředky, setkání byly realizovány formou přednášek, praktických činností a nácviků.

Metody využívané v práci s cílovou skupinou:

Přednášky, řízené diskuse, brainstorming k danému tématu, nácvik konkrétních dovedností,  kazuistické případy.

Struktura projektu, hodinová dotace:

60 hodin teoretické přípravy, rozdělených do 10 seminářů po 6 hodinách. V rámci jednotlivých seminářů prošli účastníci 8 oblastí – viz témata vzdělávacího programu. V průběhu realizace projektu proběhly dva kompletní vzdělávací programy.

Velikost cílové skupiny: 20 účastníků

Dílčí cíle:

Účastníci se se seznámili:

– s pojmem prevence rizikového chování v obecném pojetí a v pojetí Elio, z. s. (kontinuální působení na žáky především v oblastech vztahů, komunikace, hodnot, spolupráce, tak aby došlo k takovému stupni sebepoznání a seberozvoje, která napomáhá aktivně k prevenci rizikového chování = prvky OSV),

– s možnostmi realizace těchto programů v rámci běžné výuky, třídnických hodin a dalších specifických aktivit – v každé z těchto oblastí bude seznámen s tvorbou konkrétních programů (stanovení cílů, struktury aktivit, zvolení tématiky, způsob vlastního vedení, zásobník aktivit, evaluace, aj) a seznámí se se specifiky různých věkových skupin

– s metodami a formami práce při realizaci programů s prvky prevence rizikového chování v běžné výuce, při specifických předmětech – lekce OSV, adaptační, stmelovací aktivity, vybrané předměty školní výuky, preventivní aktivity a třídnických hodinách a s dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem

– s procesy skupinové dynamiky

Obsah vzdělávacího kurzu, témata výuky:

  1. Prevence rizikového chování v rámci průřezových témat RVP
  2. Metody a formy programů s prvky prevence rizikového chování I.
  3. Metody a formy programů s prvky prevence rizikového chování II.
  4. Teorie práce se skupinou
  5. Přístupy a osobnost pedagoga
  6. Review – efektivní zpětná vazba
  7. Metodická podpora
  8. Závěrečná evaluace

Financování:

Projekt byl téměř celý financován z grantu Magistrátu hlavního města Praha

Personální zajištění projektu:

Vzdělávací kurz vedli lektoři, pedagogové, psychologové s dlouholetou praxí v oblasti prevence rizikového chování. Jejich práce byla metodicky vedena, konzultována a supervidována odborným garantem projektu.

Místo realizace projektu:

Elio, z.s., školící místnost, Vršovické náměstí 2/111, Praha 10