Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPVK Nejsme na to sami

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Reg. č.: CZ.1.07/1.2.05/04.0031
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo a název globálního grantu: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba trvání: 5 měsíců (ukončení projektu – leden 2013)

Aktuality projektu

Popis projektu

Projekt směřuje k základnímu cíli – zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se SVP, prostřednictvím dvou cest – 1. diagnosticko-intervenčních programů pro žáky a 2. vzdělávacího akreditovaného kurzu pro pedagogické pracovníky.

Je odpovědí na konkrétní potřeby škol Středočeského kraje a ve svých cílech navazuje na strategické dokumenty Středočeského kraje.

Plánovaný začátek realizace je září 2012 a ukončení realizace leden 2013.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně dětí a žáků se SVP a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu. Úkolem projektu je napomáhat k integraci znevýhodněných žáků a žáků se SVP prostřednictvím podpory sociálních kompetencí těchto žáků a zlepšení celkového třídního klimatu a zvyšování teoretických znalostí a praktických dovedností pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu.

Obsah projektu

Zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se SVP, prostřednictvím dvou cest:

  1. diagnosticko-intervenční programy pro žáky
  2. akreditovaný vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky

Diagnosticko-intervenční programy pro žáky

Rozsah

5 x 3 hod cca 1 x měsíčně (dle možností tříd)

Obsah

  1. Příprava: kontakt školy, vyplnění zakázky k programu a konzultace s třídním pedagogem
  2. Diagnostická část: rozkrytí vztahů, vyjasnění postojů jedinců vůči žákům se SVP a naopak, pojmenování problémů
  3. Intervenční část: posílení sociálních kompetencí, zdravé sebevědomí, pravidla společného soužití, vzájemná úcta, sebeúcta a důvěra, vnímání odlišností a přijímání těchto jevů, mít a hájit vlastní názor, schopnost diskutovat, komunikovat, pojmenovávat, řešit problémy a konflikty, rozvoj sebepoznání, reflexe situací a zpětná vazba
  4. Závěr: upevnění dovedností získaných v průběhu projektu, zpětná vazba, evaluace

Metody a formy práce

Zážitková pedagogika, práce s příběhem, společná tvorba, diskusní a komunitní kruhy, zpětná vazba, rozehřívací hry, aktivity zaměřené na spolupráci, komunikaci a toleranci, na prohloubení, vzájemné poznání a sebepoznání, na podporu skupinové identity.

Další specifikace

Metodika diagnosticko-intervenčních programů zohledňuje věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, počet žáků se SVP ve třídě, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem či školním psychologem.

Cíle a výstupy

Zvýšení sociálních kompetencí a podpora integrace žáků, včetně žáků se SVP a jiným znevýhodněním.

Další podrobnosti realizace:

Místo konání: prostory školy

Časový harmonogram: září 2012 až leden 2013, setkání cca jednou měsíčně, dle možností tříd, pedagogů, školy. Konkrétní termíny budou domluveny začátkem září a průběžně do konce realizace projektu.

Počet podpořených tříd na škole: 2 – 3

Kurz povede stálá lektorská dvojice ve složení pedagog a psycholog. Lektoři mají dokončené VŠ vzdělání pedagogického či humanitního směru, další odpovídající vzdělání a praxi v oboru. Absolvovali akreditovaný kurz práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování.

Vzdělávací kurz pro vybrané pedagogické pracovníky

Rozsah

40 hod  akreditovaný kurz MŠMT ČR, 32 hod teorie (4 x 8 hod), 8 hod praxe

Obsah

  1. Teoretická část: specifika práce s žáky se SVP a jiným znevýhodněním; metody a formy aktivit a diagnosticko-intervenčních programů s žáky se SVP; teorie a praxe práce se skupinou; osobnost pedagoga (autorita pedagoga, přístup pedagoga, psychohygiena); modelové situace, kazuistické příklady
  2. Praktická příprava: náslechy na diagnosticko-intervenčních programech spojené s přípravou, realizací a evaluací programů ve spolupráci s lektory kurzu

Cíle a výstupy

Zvýšení kompetencí potřebných při realizaci výuky a speciálních diagnosticko-intervenčních programů s třídami a žáky se SVP a jiným znevýhodněním.

Ukončení

Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování akreditovaného kurzu v rámci DVPP.

Podrobnosti realizace

Počet frekventantů kurzu ve skupině: 15 (spojení pedagogických pracovníků různých škol)

Počet podpořených pedagogů ve Vaší škole: 2 – 3

V rámci projektu budou otevřeny dvě skupiny. Doporučujeme absolvovat všechna setkání ve své skupině, nahrazování v rámci 2. skupiny je možné ve výjimečných případech po předchozí domluvě s lektorem kurzu. Pedagogům účastnícím se kurzu budou proplaceny náklady na dopravu.

Teoretická část

Místo konání: Praha

Časový harmonogram: 4 * 8 hodinové setkání

Termíny

1. skupina: 8. 10. 2012, 5. 11. 2012, 6. 12. 2012, 7. 1. 2013
2. skupina: 9. 10. 2012, 6. 11. 2012, 7. 12. 2012, 8. 1. 2013

Praktická část

Místo konání:    školy a školské zařízení zapojené do projektu (v případě zájmu a souhlasu zapojených škol nabízíme možnost zúčastnit se náslechů na jiné škole zapojené do projektu)

Časový harmonogram: 8 hod (2 x náslech na programu, 2 hod konzultace s lektory programů)

Kurz povede lektorská dvojice ve složení pedagog – Bc. Magda Nováčková a psycholog Mgr. Jana Kohnová. Obě lektorky mají několikaletou zkušenost s vedením diagnosticko-intervenčních programů pro třídní kolektivy, působí jako lektorky akreditovaných kurzů v rámci DVPP, vedou rozvojové a vzdělávací aktivity pro veřejnost.

Koordinátorka projektu

Mgr. Jana Kohnová
E-mail: jana.kohnova@elio.cz
Tel.: +420 737 975 691

Pomáháme růst.