Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPVK Elio pro školy

Projekt Elio pro školy byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Reg. č.: OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0069
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Doba trvání: 3 roky (předpokládané ukončení projektu – 30. 4. 2013)

Aktuality projektu

Popis projektu

Projekt Elio pro školy vycházel z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti realizace prevence rizikového chování a byl zároveň odpovědí na potřeby škol v oblasti preventivního působení na školách – potřeby komplexního programu primární prevence rizikového chování. Byl postaven na komplexní péči o celou školu v oblasti preventivního a psychologického působení zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost.
Inovativnost projektu spočívala ve vytvoření systematického a uceleného programu, v propojenosti zpětné vazby mezi žáky a pedagogy a také v partnerském přístupu lektorů Elio, o. s.

Speciální tým uvnitř školy

Projekt striktně vycházel z potřeb konkrétních škol, vztahů mezi žáky, rodiči a pedagogy. Význam byl spatřován v programech směřujících k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování sociálních kompetencí, které vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině, ve vzdělávání pedagogického sboru školy ve vytvoření speciálního užšího preventivního týmu uvnitř školy vzdělávaného jak na úrovni odborné, tak na úrovni praktické za účelem vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování.

Program projektu vedl ke zvýšení kompetencí pedagogů, k větší kontinuitě práce ve škole s přímým dopadem na žáky. Velký význam je viděn v propojení know-how jednotlivých škol z různých oblastí České republiky (práce s užším týmem školy) ve směru lepšího pochopení specifik jednotlivých oblastí a žáků z nich pocházejících.

Cílová skupina

Do projektu bylo v období 2010 – 2013 zapojeno deset základních škol z pěti krajů České republiky. Jednalo se o kraj Plzeňský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický a Olomoucký.

Cílovou skupinou byli žáci a pedagogové základních škol v uvedených krajích.

Přímá práce se žáky

Zapojeno bylo celkem 20 třídních kolektivů s celkem 390 žáky (z toho 204 dívek a 186 chlapců) a 76 dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (z čehož bylo 31 dívek a 45 chlapců).

Každý třídní kolektiv absolvoval šest 2,5 denních výjezdů mimo školu a 12 čtyřhodinových seminářů komplexního a systematického programu specifické primární prevence ve škole.
Celkem proběhlo 120 výjezdů a 240 seminářů na školách.

Semináře pro pedagogický sbor

Pedagogičtí pracovníci škol absolvovali teoreticko-praktické semináře ve škole. Každá škola celkem 15 seminářů po 3 hodinách.
Celkem proběhlo 150 seminářů, kterých se ze všech škol účastnilo 306 pedagogů (41 mužů a 265 žen).

Školní preventivní strategie

Užší preventivní týmy složené z ředitele nebo zástupce školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa a třídních učitelů, s nimiž probíhala spolupráce při tvorbě školní preventivní strategie po dobu trvání projektu, a to formou poradenské činnosti ze strany Elio, o. s., praktických a odborných seminářů, sebezkušenostních a zážitkových aktivit na 6 výjezdních setkáních mimo prostory školy.

Výstupy z projektu

Výstupem projektu je i metodická příručka Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce a závěrečná brožura Elio pro školy – komplexní a ucelený program v oblasti preventivního a psychologického působení na škole.

Metodická příručka o prevenci rizikového chování

Příručka by měla pomoci uvědomění základních důležitých momentů z oblasti vedení skupiny a týmové spolupráce k vylepšení svého týmu a vedoucího či kolegiálního přístupu. Je aplikovatelná ve všech typech organizací, zde se specificky věnuje školnímu prostředí.

Závěrečná brožura je souhrnem poznatků o problematice PRCH na školách sloužících ke

 • zkvalitnění tvorby školní preventivní strategie
 • zvládání třídních kolektivů
 • zlepšení celkového klimatu ve škole

Opírá se o materiály z realizace projektu a o nejnovější teoretické poznatky z oblasti vzdělávání, pedagogiky a psychologie, nové teoretické koncepty, trendy a výsledky výzkumů.

Obsahuje metody a doporučení pro práci s třídními kolektivy.  Je určena účastníkům projektu i ostatním pracovníkům v oblasti školství a zájemcům z řad odborné veřejnosti, pro něž může být vhodným materiálem k dalšímu sebevzdělávání upevňujícím jejich dosavadní teoretické znalosti a rozšiřujícím spektrum možností práce s třídním kolektivem v oblasti preventivního působení.

Zahrnuje teoretické aspekty, jež souvisejí s pedagogickou činností ve škole. Součástí brožury je kapitola obsahující souhrnné informace o tvorbě preventivní strategie ve škole a o nastavení mechanismů jejího sledování a vyhodnocování.

Zpětná vazba pedagogů

 • úspěšný a přínosný projekt
 • reagující na konkrétní a specifické potřeby třídních kolektivů a pedagogů
 • praktické využití interaktivních (poznávacích, motivačních, tmelících) her a diagnostických a sociometrických aktivit v práci s třídními kolektivy
 • zvládání problémové a konfliktní situace ve třídách
 • zefektivnění komunikace s rodiči žáků
 • práce na rozvoji vlastní osobnosti (psychohygiena a time-management)
 • sdílení cenných zkušeností se svými kolegy a kolegyněmi z jiných škol

Zpětná vazba žáků

 • rozvoj pozitivního klima ve třídách
 • začlenění zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí se SVP
 • odstraňování bariér mezi žáky
 • pochopení odlišnosti mezi lidmi (zlepšení třídního klimatu, vzájemných vztahů)
 • podpora sociálních a komunikačních kompetencí žáků
 • uvědomování si důležitosti stanovování pravidel a přirozených důsledků vyplývajících z porušení
 • uvědomování si rizik vyplývajících z rizikového chování
 • partnerský a respektující přístup lektorů a lektorek

Zapojené školy

 • 26. ZŠ Plzeň
 • ZŠ Poběžovice
 • ZŠ Fantova, Kaplice
 • ZŠ Pohůrecká, České Budějovice
 • ZŠ Veltrusy
 • ZŠ Divišov
 • ZŠ Nám. Míru 83, Kojetín
 • ZŠ Rosice, okr. Chrudim
 • ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351
 • ZŠ Česká ves

Koordinátorka projektu

Mgr. Markéta Uhlířová
E-mail: marketa.uhlirova@elio.cz
Tel.: +420 737 975 691

Pomáháme růst.