Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

JPD 3 Praho, jsme připravené

Projekt byl realizován ve spolupráci s Domovem mládeže a zaměřen na přípravu jeho obyvatelek na vstup na pracovní trh.

Cíle a aktivity projektu

Obsahem byly kurzy pracovní integrace, psychohygieny a IT.

Pro účastnice projektu byly připraveny vzdělávací moduly zaměřené na schopnost postavit se za svá práva, sebevědomí a předcházení stresu (psychohygiena) a na dovednostech vyplývajících z postupů při vyhledávání a snaze získat zaměstnání (pracovní integrace) a na zlepšení dovedností v zacházení s PC.

Cílová skupina

Projekt byl zahájen v lednu 2007, výsledky projektu jsou více než uspokojující. Po dvou třetinách běhu bylo splněno téměř 100 % cílů projektu. Zpětná vazba od účastnic je kladná a z dotazníků vyplývá, že nově nabyté poznatky využívají v běžném životě a při uplatnění na pracovním trhu.

Naše organizace zde byla v roli žadatele a příjemce dotace.

Náklady na projekt

1 376 079,00,- Kč.

Dárce projektu

ESF a Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1, info@cityofprague.cz, posta@cityofprague.cz, výše příspěvku:
1 376 079,00,- Kč

Pomáháme růst.